Adatkezelési tájékoztató – hírlevél feliratkozóknak és webshopban vásárlóknak

Adatkezelési tájékoztató a hírlevél feliratkozóknak és webshopban vásárlóknak

 1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név:  Bi-Bi World Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Botfa u. 91.
Törvényes képviselő: Dr. Fendrik Péter ügyvezető

     2. Adatvédelmi felelős:

Dr.Fendrik Péter

 1. A kezelt adat meghatározása:

az érintett által megadott név és e-mail cím, illetve webshop esetén telefonszám, cím, és számlázási cím. Amennyiben a felugró süti sávon azt elfogadja, úgy a felhasználóról anonimizált (személyes adatokat, vagy pszeudo azonosítókat nem tartalmazó) analitikai információt gyűjtünk Google Analytics segítségével.

 1. Az adatkezelés célja:

hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direkt marketing tartalmú megkeresések és a web shopban vásárlók kiszolgálása. Az analitikai adatokat a weboldal, illetve hirdetéseink teljesítményének javítására használjuk.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

ez esetben a hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre, illetve vásárlásra nem kerül sor. Amennyiben az analitikai adatok gyűjtésébe a felhasználó nem egyezik bele, az semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár.

 1. Az adattovábbítás:

az adatok továbbítására kizárólag a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cég részére kerül sor

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC
székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

képviselője: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp dpo@mailchimp.com

8. Az adattovábbítás jogalapja:

az érintett hozzájárulása

 1. A személyes adat kezelésének időtartama:

az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését. Az oldalról a „profil” menüpontban található „Fiók törlése” menüpont alatti gombra kattintva lehet a megadott adatokat törölni. Az analitikai anonim adatokat a Google analytics 14 hónapig tárolja.

 1. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 1. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

 1. Adatok tárolása, adatbiztonság

A Bi-Bi World Kft. és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezetek az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolják, melyek a székhelyén, illetve a tarhely.hu Kft. által biztosított szervereken találhatóak meg. A Bi-Bi World Kft. az általa alkalmazott informatikai eszközöket, úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a Bi-Bi World Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel lehetőségéhez képest olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik

A Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: (8900 Zalaegerszeg Várkör 2)

Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 1. Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége, sütik.

Az adatkezelési tájékoztató a  Bi-Bi world Kft. honlapján (beenovation.com) a Adatvédelmi szabályzat oldalon érhető el.

 

 

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft